fbpx

USLUGE

Usluge koje knjigovodstvena agencija AMN pruža su mnogobrojne.

Knjgovodstveno-računovodstvene usluge:

 • vođenje glavne knjige
 • vođenje analitičkih evidencija (analitika kupaca, analitika dobavljača. Izrada listinga otvorenih stavki)
 • obračun poreza na dodatnu vrednost  (vođenje knjiga ulaznih i izlaznih faktura)
 • obračun zarada i pripadajuh doprinosa (priprema virmana za plaćanje poreza )
 • izrada kalkulacija robe
 • knjiženje maloprodaje
 • izrada obrazaca M4 (upis staža)
 • vodjenje blagajne
 • obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • izrada završnog računa (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks)
 • zastupanje klijenata pred poreskim organima
 • obrčun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa

Obračun zarada I evidencija zaposlenih

 • obračun zarada I pripadajućih doprinosa (priprme avirmana za plaćanja poreza, doprinosa I zarada)
 • vođenje evidencije zaposlenih
 • izrada ugovora o radu, rešenja o godišnjim odmorima itd.
 • Usluge platnog promet I e-bankinga
 • e-banking-elektronski platni promet po instrukcijama klijenta
 • predaja I uplata pazara, pozajmica I ostalih gotovinskih uplata I isplata, platni promet preko banke

Administrativne usluge:

 • priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica
 • elektronska prijava/odjava radnika

Kurirske usluge:

 • preuzimanje i dostava dokumentacije
 • prijava/odjava radnika u Pio fondu
 • overavanje zdravstvenih kartica zaposlenih i vlasnika radnji/preduzeća

AMN knjigovodstvena agencija sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga. U ugovoru su precizno definisana prava i obaveze kako klijenata tako i agencije.

AMN knjigovodstvena agencija

Call Now Button